Kathmandu

Durbar Square
Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  06Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  08Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  12Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  14Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  18Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  28Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  33Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  35Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  39Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  41Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  42Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  43Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  46Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  48Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  49Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  60Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  63Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  67Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  68Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  71Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  23Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  83Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  84Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  92Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  97Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  108Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  112Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  116Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  118Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  123Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  127Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  129Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  139Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  146Nepal 2010 -Kathmandu, Durbar Square ,- 22 de septiembre  148


Estupa de Swayambunath
Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  11Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  12Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  13Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  17Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  20Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  22Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  27Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  29Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  35Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  42Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  46Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  51Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  54Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  55Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  60Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  64Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  65Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  68Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  69Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  75Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  82Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  86Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  88Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  90Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  95Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  100Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  101Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  104Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  107Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  108Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  113Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  120Nepal 2010 -Kathmandu, Swayambunath ,- 22 de septiembre  122

Estupa de Bodnath
Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  01Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  04Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  06Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  07Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  09Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  12Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  16Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  18Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  20Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  26Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  28Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  30Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  37Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  42Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  44Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  46Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  48Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  54Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  56Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  58Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  61Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  63Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  65Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  69Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  71Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  73Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  75Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  77Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  96Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  103Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  109Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  110Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  114Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  122Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  126Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  130Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  132Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  134Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  136Nepal 2010 - Kathmandu , Estupa de Bodnath - 24 de septiembre -  139

Pasupatinath
Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  02Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  03Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  04Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  06Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  08Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  09Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  11Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  13Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  15Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  19Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  21Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  22Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  30Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  31Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  32Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  33Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  37Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  38Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  40Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  44Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  49Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  55Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  57Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  60Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  66Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  74Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  77Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  82Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  86Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  87Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  88Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  89Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  92Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  93Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  97Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  99Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  106Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  109Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  111Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  112Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  113Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  114Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  122Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  123Nepal 2010 - Kathmandu , Pasupatinath - 25 de septiembre -  125

Mercado antiguo
Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  17Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  20Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  24Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  27Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  31Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  36Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  38Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  39Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  44Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  45Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  47Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  51Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  52Nepal 2010 -Kathmandu, 21 de septiembre  56Nepal 2010 -Kathmandu - 09Nepal 2010 -Kathmandu - 13Nepal 2010 -Kathmandu - 16Nepal 2010 -Kathmandu - 20Nepal 2010 -Kathmandu - 24Nepal 2010 -Kathmandu - 26Nepal 2010 -Kathmandu - 27Nepal 2010 -Kathmandu - 28Nepal 2010 -Kathmandu - 29Nepal 2010 -Kathmandu - 31Nepal 2010 -Kathmandu - 34

No hay comentarios:

Publicar un comentario